• 0

    Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy www.legalneprodukty.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: P.H.U IDC24.pl Krystian Jankowski

Siedziba firmy:

Słowiańska 29/5, 50-234 Wrocław

Biuro obsługi klienta:

ul. Struga 15, 70-777 Szczecin

NIP: 8842400023

REGON:021527260

tel: 517 363 327

adres email: info@legalneprodukty.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep zastrzega możliwość braku niektórych pokazanych pozycji ze względu na sprzedaż wielokanałową produktów i ciągłe zmiany asortymentu w magazynie.


Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk “Kupuję i płacę”.


Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności: płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność elektroniczna w chwili zamówienia.

2. Przelew bankowy  lub płatność karta kredytową poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w biurze obsługi klienta.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od momentu otrzymania płatności. Jeśli z jakiejś przyczyny zamawiany towar nie znajduje się na stanie magazynowym czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do kilku dni. W takiej sytuacji zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

3.W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


Reklamacje

1.W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

2.1. pisemnie na adres: P.H.U IDC24.pl Krystian Jankowski

ul. Struga 15, 70-777 Szczecin

2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@legalneprodukty.pl

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4 Do towarów należy dołączyć oryginalny paragon fiskalny lub jeśli została wystawiona – fakturę VAT.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Zwroty i reklamację prosimy wysyłać na adres:

P.H.U IDC24.pl Krystian Jankowski

ul. Struga 15, 70-777 Szczecin


Odstąpienie od umowy

1) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

4) Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7) Prawo odstąpienia nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9) sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

10) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11)  W przypadku w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, klient jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

P.H.U IDC24.pl Krystian Jankowski

ul. Struga 15, 70-777 Szczecin


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest P.H.U IDC24.pl Krystian Jankowski

Słowiańska 29/5, 50-234 Wrocław, Polska.

NIP: 8842400023

REGON:021527260

tel: 663 580 493

adres email: info@legalneprodukty.pl

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Administratora i wynika z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Cele przetwarzania danych to: cel informacyjny oraz obsługa transakcji sprzedaży.

3. Celem zbierania danych jest wykonanie niezbędnych czynności dla prawidłowej realizacji warunków umowy o charakterze handlowo-usługowym, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia, na żądanie osoby której dane dotyczą.

4. Przysługuje Klientowi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu ochrony danych osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wszystkich celów w ramach wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj . wykonanie umowy, przyjęcie zamówienia udzielenie informacji.

6. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy firmy oraz podmioty zapewniające obsługę księgową teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy.

7. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa dla poszczególnych kategorii danych.

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na podstronie internetowej sklepu legalneprodukty.pl poświęconej polityce prywatności.


Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Icon
Szybka Wysyłka
Icon
Zniżki klienckie
Icon
Zwrot towarów
Icon
Naturalne produkty